Gebruiksvoorwaarden

Gebruiksvoorwaarden

Uitvaart.Com heeft de inhoud van de site www.uitvaart.tv (“de Site”) met de grootst mogelijke zorg en aandacht samengesteld. Uitvaart.com garandeert echter niet de de volledigheid, juistheid en/of actualiteit van de Site en de daarop geplaatste content.

Veel van de content op de Site, waaronder videostreams, is afkomstig van derden. Uitvaart.com draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de op de Site geplaatste content van derden, en sluit hierbij iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, op enige wijze ontstaan door en/of voortvloeiend uit elk gebruik van de Site en de daarop geplaatste content.

Het kan voorkomen dat een derde onrechtmatige content plaatst op Site of anderszins onrechtmatig handelt. Wanneer u constateert dat bepaalde content op de Site inbreuk maakt op aan u toekomende (intellectuele eigendoms)rechten dan wel anderszins onrechtmatig is, kunt u hiervan bij ons een melding doen door middel van het zenden van een e-mail aan info@uitvaart.tv. U wordt verzocht in de mail te melden om welke content het gaat en de onrechtmatigheid van de content nader te motiveren en eventueel bewijsstukken mee te sturen. De melding zal vervolgens door ons in behandeling worden genomen.

De Site kan verwijzingen bevatten (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) naar websites van derden. Uitvaart.com heeft geen zeggenschap over deze websites en is niet voor de inhoud daarvan niet aansprakelijk.


Intellectuele eigendomsrechten
De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Site, waaronder begrepen de rechten op de teksten, afbeeldingen, vormgeving, foto’s en videostreams berusten bij Uitvaart.com of haar licentiegevers. U verkrijgt uitsluitend het recht de op de Site geplaatste informatie te bekijken binnen het doel van de Site. In het bijzonder is het niet toegestaan om zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Uitvaart.com de inhoud van de Site over te nemen, te verveelvoudigen, bewerken, of op welke wijze dan ook ter beschikking te stellen aan derden anders dan voor persoonlijk gebruik.

Uploaden van video
Door het uploaden van uw video wordt deze geplaatst op de openbare, en dus voor iedereen toegankelijke, website www.youtube.com. Uw video is te vinden op de URL: www.youtube.com/uitvaart.
Door een link tussen de Site en Youtube.com wordt de video op de Site getoond. Uitvaart.com is te allen tijde gerechtigd de video van de Site en van Youtube te verwijderen en is niet verplicht u hiervan, vooraf, op de hoogte te stellen.

Wij wijzen u erop dat doordat uw video op Youtube staat ook andere websites de mogelijkheid hebben om uw video te tonen ("embedden") op hun website. Uitvaart.com draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze andere websites. Voor meer informatie over Youtube en de voorwaarden voor het uploaden van uw video op Youtube.com, verwijzen wij u naar www.youtube.com.

Indien u uw video wilt verwijderen van de Site en van Youtube kunt u contact met ons op nemen door een mail te sturen naar info@uitvaart.tv.

Alle content die u op de Site uploadt dient juist en rechtsgeldig te zijn, en mag geen inbreuk maken op rechten van derden.


Privacy
Op sommige plaatsen op de Site wordt u gevraagd om uw naam, e-mailadres en/of adresgegevens te verstrekken. Deze gegevens gebruiken wij voor de volgende doeleinden:
– het verlenen van onze dienstverlening;
– het informeren over producten en diensten van onszelf;
– verstrekking van gegevens aan derden op basis van wettelijke verplichtingen.

Ten slotte leggen wij informatie vast (onder andere het gebruikte IP-adres) met het oog op het samenstellen van gebruiksstatistieken, alsmede voor de beveiliging van onze website.

Als u wilt weten welke gegevens wij over u hebben vastgelegd of als u uw gegevens wilt wijzigen of verwijderen, kunt u contact opnemen via info@uitvaart.tv.


Cookies en Google Analytics
Op onze Site maken wij gebruik van cookies die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Cookies worden gebruikt om informatie op te slaan (zoals de instellingen van uw pc en door u aangegeven voorkeuren) om een volgend bezoek aan onze website te vergemakkelijken.

Onze Site maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt eveneens gebruik van cookies om ons te helpen analyseren hoe gebruikers de Site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de Site (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de Site gebruikt, rapporten over de Site-activiteit op te stellen en andere diensten aan ons te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt.

U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze Site geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door ons en door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Amsterdam.

Deze disclaimer kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden bekendgemaakt op deze pagina.